โครงสร้างกองช่างเทศบาลตำบลหนองหล่มนายวรเทพ โกษา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายยุทธพงศ์ สินเปียง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
นายวิโรจน์ อัมพุธ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกล
นายวิรัตน์ บุญยืน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสุทิน นันตา
พนักงานด้านแผนที่ภาษี
นายบรรเจิด เผ่ากันทะ
พนักงานประปา
นายสำราญ เทสมุทร์
คนงานประจำรถขยะ
นายกุศล ทิพย์ประเสิร์ฐ
คนงานประจำรถขยะ
นายประสงค์ ใฝ่จิต
คนงานประจำรถขยะ
นายกิตติศักดิ์ โพธธรรม
คนงานทั่วไป