โครงสร้างกองคลังเทศบาลตำบลหนองหล่มนางปนัดดา พรมมินทร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางปนัดดา พรมมินทร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
 
นางปทุมทิพย์ นนแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางจามจุรี ยารังษี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นายตันติกร อุดมโภชน์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นายธวัฒน์ชัย เผ่ากันทะ
ผู้ช่วย จนท.การเงินและบัญชี
 
น.ส.นุชรี พินิจ
ผู้ช่วย จนท.พัสดุ