โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองหล่ม
ว่าที่ ร.ท.วันชัย ถิ่นจันทร์
ปลัดเทศบาล
น.ส.ศิริภรณ์ ธิวงค์ษา
หัวหน้าสำนักปลัด
นายพิทักษิณ ชมภูกาศ
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
นางพัสตราภรณ์ ทองเหลือ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
น.ส.ริญญา ชุมภูชนะภัย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางธิราภรณ์ แสงคำ
นักทรัพยากรบุคล
ชำนาญการ
(ว่าง)
จนท.ตรวจสอบภายใน
(ว่าง)
นักวิชาการเกษตร
(นายพศิน การเกด)
เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขชำนาญงาน
นายชาญวุฒิ ทองเหลือ
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
นายอภิชาญ เมืองมูล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน
นางชลนภัส ข่ายสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
(ว่าง)
นักการภารโรง
นางสมพร กลัดเทศ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายองอาจ จิตจักร์
ผู้ช่วยนักวิชาการการศึกษา
นางรักษ์สุดาภรณ์ การเร็ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
นายวีระศักดิ์ การเร็ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นางลำดวน มาตรา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางมิเรียม นามจักร
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางพิศมัย สมศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.จารุวรรณ ไทยเจริญ
ครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.จำเนียน บุญยืน
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางแสงนารถ เรือนสอน
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสมร ไชยวัง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางแสงสุรีย์ ไชยลังกา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางบัวหลัน เผ่าดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.สมศรี การเร็ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.ลักษิกา เรือนสอน
ครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.ขนิษฐา พรมวิชัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางวิไลวรรณ พินิจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก