โครงสร้างฝ่ายบริหาร เทศบาลตำบลหนองหล่ม
ว่าที่ ร.ท.วันชัย ถิ่นจันทร์ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม

ว่าง
รองนายกเทศมนตรี

ว่าง
รองนายกเทศมนตรี

ว่าง
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ว่าง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี