ฝ่ายสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม
ปี 2557 - ปัจจุบันนายบุญช่วย   อัมพุธ
ประธานสภาฯ

นายไพบุญ   เรือนสอน
รองประธานสภาฯ
นางสายรุ้ง   มงคล
เลขานุการสภาฯ


สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1


ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง


สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2


นายบุญช่วย   อัมพุธ
นางสายรุ้ง   มงคล
นายประดิษฐ์   วรรณแก้ว
นายเดชา   พินิจ
นายวิเชียร   บัวนาค
นายไพบุญ   เรือนสอน