Latest Headlines
 • เทศบาลตำบลหนองหล่มนำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม นำพนักงาน/จิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสวนสาธารณะดงหอหนองหล่มเฉลิมพระเกียรติฯ ในการนี้ได้มอบประกาศนีบัตรให้แก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ในด้านจัดการขยะ ด้านดนตรี ด้านทอผ้า ด้านจัดทำซุ้มไม้ไผ่ ด้านสิ่งแวดล้อม

  วันท้องถิ่นไทย

  เทศบาลตำบลหนองหล่มนำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม นำพนักงาน/จิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสวนสาธารณะดงหอหนองหล่มเฉลิมพระเกียรติฯ ในการนี้ได้มอบประกาศนีบัตรให้แก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ในด้านจัดการขยะ ด้านดนตรี ด้านทอผ้า ด้านจัดทำซุ้มไม้ไผ่ ด้านสิ่งแวดล้อม

  Continue Reading...

 • เทศบาลตำบลหนองหล่มเข้าร่วมอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ โดยเข้ารับการฝึกอบรมร่วมกับอำเภอดอกคำใต้ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน ณ โรงเรียนบ้านถ้าปินวิทยาคม ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาาคม 2563

  โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  เทศบาลตำบลหนองหล่มเข้าร่วมอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ โดยเข้ารับการฝึกอบรมร่วมกับอำเภอดอกคำใต้ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน ณ โรงเรียนบ้านถ้าปินวิทยาคม ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาาคม 2563

  Continue Reading...

 • จิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติดงหอหนองหล่ม วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พนักงานเทศบาล/จิตอาสาพัฒนา ร่วมพัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ 8

  จิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติดงหอหนองหล่ม

  จิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติดงหอหนองหล่ม วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พนักงานเทศบาล/จิตอาสาพัฒนา ร่วมพัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ 8

  Continue Reading...

 • เทศบาลตำบลหนองหล่ม จัดกิจกรรมกาดหมั้วครัวละอ่อน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น เทศบาลตำบลหนองหล่ม จัดกิจกรรมกาดหมั้วครัวละอ่อน โดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม เป็นประธานเปิดกาดหมั้วครัวละอ่อน ปี 2 ประจำปี 2563 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกี่ยรติดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ 8 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้กาดหมั้วครัวละอ่อนให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองหล่ม จำนวน 4 ศูนย์ โดยมีผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวางจำหน่ายสินค้า ได้แก่พืชผักส่วนครัว...

  กาดหมั้วครัวละอ่อน ปี 2

  เทศบาลตำบลหนองหล่ม จัดกิจกรรมกาดหมั้วครัวละอ่อน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น เทศบาลตำบลหนองหล่ม จัดกิจกรรมกาดหมั้วครัวละอ่อน โดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม เป็นประธานเปิดกาดหมั้วครัวละอ่อน ปี 2 ประจำปี 2563 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกี่ยรติดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ 8 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้กาดหมั้วครัวละอ่อนให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองหล่ม จำนวน 4 ศูนย์ โดยมีผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวางจำหน่ายสินค้า ได้แก่พืชผักส่วนครัว...

  Continue Reading...

 • รายละอียด : ประกาศเทศบาลตำบล เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหล่ม …..Download

  ประกาศเทศบาลตำบล เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหล่ม

  รายละอียด : ประกาศเทศบาลตำบล เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหล่ม …..Download

  Continue Reading...

 • วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. อำเภอดอกคำใต้จัดกิจกรรมอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ 8 ต.หนองหล่ม โดยมีนายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้เป็นประธานในพิธี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองหล่มในครั้งนี้ ประกอบด้วย ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ สาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้ สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอกคำใต้ สำนักงานประมงดอกคำใต้ สำนักงานการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอกคำใต้ สักนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรดอกคำใต้ สถานีภูธรดอกคำใต้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาดอกคำใต้ และวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้...

  โครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติดงหอหนองหล่ม

  วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. อำเภอดอกคำใต้จัดกิจกรรมอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ 8 ต.หนองหล่ม โดยมีนายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้เป็นประธานในพิธี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองหล่มในครั้งนี้ ประกอบด้วย ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ สาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้ สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอกคำใต้ สำนักงานประมงดอกคำใต้ สำนักงานการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอกคำใต้ สักนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรดอกคำใต้ สถานีภูธรดอกคำใต้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาดอกคำใต้ และวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้...

  Continue Reading...

 • วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกิจกรรมพัฒนาสวนสาธารณะดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ 8

  จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”พัฒนาสวนสาธารณะดงหอหนองหล่ม

  วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกิจกรรมพัฒนาสวนสาธารณะดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ 8

  Continue Reading...

 • รายละอียด : ภาษีป้าย …..Download

  ประชาสัมพันธ์ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีป้าย

  รายละอียด : ภาษีป้าย …..Download

  Continue Reading...

 • รายละอียด : ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง …..Download

  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  รายละอียด : ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง …..Download

  Continue Reading...

 • ประชาสัมพันธ์ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่านยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ประจำปี 2563 และการประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ มกราคม 2563 เป็นต้นไป

  ประชาสัมพันธ์ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี

  ประชาสัมพันธ์ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่านยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ประจำปี 2563 และการประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ มกราคม 2563 เป็นต้นไป

  Continue Reading...