Latest Headlines
 • วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาลตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการร่วมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดพะเยา ทสจ.พะเยา ได้ดำเนินโครงการร่วมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดพะเยา ในพื้นที่ป่าชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านแม่พริก ตำบลหนองหล่ม โดยนายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคใต้ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพะเยา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม

  รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่า และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

  วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาลตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการร่วมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดพะเยา ทสจ.พะเยา ได้ดำเนินโครงการร่วมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดพะเยา ในพื้นที่ป่าชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านแม่พริก ตำบลหนองหล่ม โดยนายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคใต้ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพะเยา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม

  Continue Reading...

 • ว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม ได้นำเงินกองทุนออมวันละบาทของพนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม จัดซื้ออาหารแห้งเพื่อเติมใส่ไว้ในตู้ปันสุข ซึ่งเทศบาลตำบลหนองหล่มได้จัดตั้งไว้บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม และบริเวณหน้าวัดไชยมงคล หมู่ที่ 7

  “กองทุนออมวันละบาท”เพื่อแบ่งปัน

  ว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม ได้นำเงินกองทุนออมวันละบาทของพนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม จัดซื้ออาหารแห้งเพื่อเติมใส่ไว้ในตู้ปันสุข ซึ่งเทศบาลตำบลหนองหล่มได้จัดตั้งไว้บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม และบริเวณหน้าวัดไชยมงคล หมู่ที่ 7

  Continue Reading...

 • จิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซ่อมแซมฝายกั้นน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 จิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมซ่อมแซมฝายกั้นน้ำห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม และประชาชนบ้านแม่พริก (สันป่าม่วง) หมู่ที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมซ่อมแซมฝายกั้นน้ำห้วยม่วง จำนวน 2...

  จิตอาสาซ่อมแซมฝายกั้นน้ำห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหล่ม

  จิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซ่อมแซมฝายกั้นน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 จิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมซ่อมแซมฝายกั้นน้ำห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม และประชาชนบ้านแม่พริก (สันป่าม่วง) หมู่ที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมซ่อมแซมฝายกั้นน้ำห้วยม่วง จำนวน 2...

  Continue Reading...

 • วันที่ 28 เมษายน 2563 นายอำเภอดอกคำใต้เป็นประธานโครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ณ บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 8 ต.หนองหล่ม พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอดอกคำใต้,นักวิชาการพัฒนาชุมชน อำเภอดอกคำใต้ ,ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม,สมาชิกสภาเทศบาลฯ,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 -9 และประชาชน นววิถีเกษตรอินทรีย์หมู่ที่ 8 โดยร่วมกันแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธ์ผัก รวบรวมเมล็ดพันธ์ผัก และร่วมกันเพาะหว่านเมล็ดพันธ์ผักและปลูกพืชผักในแปลงเกษตร

  ปลูกผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงทางอาหาร

  วันที่ 28 เมษายน 2563 นายอำเภอดอกคำใต้เป็นประธานโครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ณ บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 8 ต.หนองหล่ม พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอดอกคำใต้,นักวิชาการพัฒนาชุมชน อำเภอดอกคำใต้ ,ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม,สมาชิกสภาเทศบาลฯ,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 -9 และประชาชน นววิถีเกษตรอินทรีย์หมู่ที่ 8 โดยร่วมกันแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธ์ผัก รวบรวมเมล็ดพันธ์ผัก และร่วมกันเพาะหว่านเมล็ดพันธ์ผักและปลูกพืชผักในแปลงเกษตร

  Continue Reading...

 • พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม/จิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมกันซ่อมแซมฝายกั้นน้ำห้วยป่าหยาบ หมู่ที่ 5 บ้านแม่พริก จำนวน 4 ฝาย เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลหนองหล่ม

  จิตอาสาซ่อมแซมฝายกั้นน้ำห้วยป่าหยาบ

  พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม/จิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมกันซ่อมแซมฝายกั้นน้ำห้วยป่าหยาบ หมู่ที่ 5 บ้านแม่พริก จำนวน 4 ฝาย เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลหนองหล่ม

  Continue Reading...

 • ประชาสัมพันธ์งดเว้นให้ประชาชนทั่วไปลงเล่นน้ำบริเวณดงหอหนองหล่ม เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (โควิด-19) เพราะเชื้อโรคนั้นสามารถแพร่และอยู่ในน้ำได้นานและแพร่กระจายได้เร็ว

  ประชาสัมพันธ์งดเว้นให้ประชาชนลงเล่นน้ำบริเวณดงหอ

  ประชาสัมพันธ์งดเว้นให้ประชาชนทั่วไปลงเล่นน้ำบริเวณดงหอหนองหล่ม เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (โควิด-19) เพราะเชื้อโรคนั้นสามารถแพร่และอยู่ในน้ำได้นานและแพร่กระจายได้เร็ว

  Continue Reading...

 • นายอำเภอดอกคำใต้ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองหล่ม และกิ่งกาชาดอำเภอดอกคำใต้ร่วมมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองหล่ม และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านเพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อป้องกันโรค “โควิด-19″ จากไวรัสโคโรน่า 2019

  มอบหน้ากากอนามัย

  นายอำเภอดอกคำใต้ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองหล่ม และกิ่งกาชาดอำเภอดอกคำใต้ร่วมมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองหล่ม และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านเพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อป้องกันโรค “โควิด-19″ จากไวรัสโคโรน่า 2019

  Continue Reading...

 • เทศบาลตำบลหนองหล่มนำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม นำพนักงาน/จิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสวนสาธารณะดงหอหนองหล่มเฉลิมพระเกียรติฯ ในการนี้ได้มอบประกาศนีบัตรให้แก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ในด้านจัดการขยะ ด้านดนตรี ด้านทอผ้า ด้านจัดทำซุ้มไม้ไผ่ ด้านสิ่งแวดล้อม

  วันท้องถิ่นไทย

  เทศบาลตำบลหนองหล่มนำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม นำพนักงาน/จิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสวนสาธารณะดงหอหนองหล่มเฉลิมพระเกียรติฯ ในการนี้ได้มอบประกาศนีบัตรให้แก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ในด้านจัดการขยะ ด้านดนตรี ด้านทอผ้า ด้านจัดทำซุ้มไม้ไผ่ ด้านสิ่งแวดล้อม

  Continue Reading...

 • เทศบาลตำบลหนองหล่มเข้าร่วมอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ โดยเข้ารับการฝึกอบรมร่วมกับอำเภอดอกคำใต้ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน ณ โรงเรียนบ้านถ้าปินวิทยาคม ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาาคม 2563

  โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  เทศบาลตำบลหนองหล่มเข้าร่วมอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ โดยเข้ารับการฝึกอบรมร่วมกับอำเภอดอกคำใต้ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน ณ โรงเรียนบ้านถ้าปินวิทยาคม ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาาคม 2563

  Continue Reading...

 • จิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติดงหอหนองหล่ม วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พนักงานเทศบาล/จิตอาสาพัฒนา ร่วมพัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ 8

  จิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติดงหอหนองหล่ม

  จิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติดงหอหนองหล่ม วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พนักงานเทศบาล/จิตอาสาพัฒนา ร่วมพัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ 8

  Continue Reading...