Latest Headlines
 • วันที่ 7 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมพนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนจิตอาสาตำบลหนองหล่ม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อดอกคำใต้น่าอยู่ โดยพัฒนาถนนเลียบลำน้ำร่องช้าง และลำน้ำร่องช้าง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

  จิตอาสา”ทำความ ดี ด้วยหัวใจ”เพื่อดอกคำใต้น่าอยู่

  วันที่ 7 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมพนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนจิตอาสาตำบลหนองหล่ม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อดอกคำใต้น่าอยู่ โดยพัฒนาถนนเลียบลำน้ำร่องช้าง และลำน้ำร่องช้าง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

  Continue Reading...

 • วันที่ 5 มีนาคม 2562 พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมกิจกรรมงานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง จังหวัดพะเยา

  งานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง

  วันที่ 5 มีนาคม 2562 พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมกิจกรรมงานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง จังหวัดพะเยา

  Continue Reading...

 • วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่ม ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหล่ม

  ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่ม ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหล่ม

  Continue Reading...

 • นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมของศูนย์อำนวยการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควันเทศบาลตำบลหนองหล่ม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม โดยมี ว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อม อปพร. และผู้น้ำท้องที่ ให้การต้อนรับ

  นายอำเภอดอกคำใต้ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ทต.หนองหล่ม

  นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมของศูนย์อำนวยการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควันเทศบาลตำบลหนองหล่ม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม โดยมี ว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อม อปพร. และผู้น้ำท้องที่ ให้การต้อนรับ

  Continue Reading...

 • เทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองหล่ม กลุ่มสตรีตำบลหนองหล่ม ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองหล่ม คณะครูและเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ และประชาชนตำบลหนองหล่ม เข้าร่วมกิจกรรมเดินขบวนเทศกาลดอกคำใต้งาม ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 ณ อำเภอดอกคำใต้

  งานดอกคำใต้งาม ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562

  เทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองหล่ม กลุ่มสตรีตำบลหนองหล่ม ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองหล่ม คณะครูและเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ และประชาชนตำบลหนองหล่ม เข้าร่วมกิจกรรมเดินขบวนเทศกาลดอกคำใต้งาม ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 ณ อำเภอดอกคำใต้

  Continue Reading...

 • วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้า้น คณะครูและเด็กนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ งดเผาเด็ดขาด เพื่อป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 – 15 เมษายน 2562 หากมีความจำเป็นต้องเผา/พบเห็นการเผา โปรดแจ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองหล่ม

  60 วันอันตรายห้ามเผาเด็ดขาด

  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้า้น คณะครูและเด็กนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ งดเผาเด็ดขาด เพื่อป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 – 15 เมษายน 2562 หากมีความจำเป็นต้องเผา/พบเห็นการเผา โปรดแจ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองหล่ม

  Continue Reading...

 • วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองหล่ม ดำเนินโครงการกาดหมั้วครัวละอ่อน ประจำปี 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านใหม่ โดยมีท่านปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่มเป็นประธานในพิธีเปิดงานกาดหมั้วครัวละอ่อน ประจำปี 2562

  โครงการกาดมั้วครัวละอ่อน ประจำปี 2562

  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองหล่ม ดำเนินโครงการกาดหมั้วครัวละอ่อน ประจำปี 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านใหม่ โดยมีท่านปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่มเป็นประธานในพิธีเปิดงานกาดหมั้วครัวละอ่อน ประจำปี 2562

  Continue Reading...

 • วันที่ 7 ก.พ 62 เวลา 16.00 น.เทศบาลตำบลหนองหล่มร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล ตำรวจ ทหาร ร่วมล้างถนนตามโครงการปลอดภัยจากฝุ่น PM2.5

  ล้างถนนตามโครงการถนนปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5

  วันที่ 7 ก.พ 62 เวลา 16.00 น.เทศบาลตำบลหนองหล่มร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล ตำรวจ ทหาร ร่วมล้างถนนตามโครงการปลอดภัยจากฝุ่น PM2.5

  Continue Reading...

 • วันที่7 ก.พ.61เวลา15.00น. พลตรีทรงยศ อินทรเนตร รองเจ้ากรมการทหารช่างและคณะส่งมอบโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำประจำปีงบประมาณ 61 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำร่องช้างพื้นที่ ม.5 บ้านแม่พริก ต.หนองหล่มอ.ดอกคำใต้จ.พะเยาตามโครงการความร่วมมือกองทัพบก-มูลนิธิอุทกพัฒ์ในพระบรมราชปถัมภ์ูงบประมาณ 4.8 ล้านบาท

  โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำประจำปีงบประมาณ 61 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำร่องช้าง หมู่ที่ 5

  วันที่7 ก.พ.61เวลา15.00น. พลตรีทรงยศ อินทรเนตร รองเจ้ากรมการทหารช่างและคณะส่งมอบโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำประจำปีงบประมาณ 61 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำร่องช้างพื้นที่ ม.5 บ้านแม่พริก ต.หนองหล่มอ.ดอกคำใต้จ.พะเยาตามโครงการความร่วมมือกองทัพบก-มูลนิธิอุทกพัฒ์ในพระบรมราชปถัมภ์ูงบประมาณ 4.8 ล้านบาท

  Continue Reading...

 • วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล อบรมให้ความรู้ผู้นำชุมชน และประชาชนบ้านห้วยฮุง หมู่1 ในการคัดแยกขยะมูลฝอยตามโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย และประชาคมเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1

  อบรมคัดแยกขยะ และประชาคมกิจการที่เป็นอันตราย

  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล อบรมให้ความรู้ผู้นำชุมชน และประชาชนบ้านห้วยฮุง หมู่1 ในการคัดแยกขยะมูลฝอยตามโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย และประชาคมเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1

  Continue Reading...