Latest Headlines
 • เทศบาลตำบลหนองหล่ม จัดกิจกรรมกาดหมั้วครัวละอ่อน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น เทศบาลตำบลหนองหล่ม จัดกิจกรรมกาดหมั้วครัวละอ่อน โดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม เป็นประธานเปิดกาดหมั้วครัวละอ่อน ปี 2 ประจำปี 2563 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกี่ยรติดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ 8 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้กาดหมั้วครัวละอ่อนให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองหล่ม จำนวน 4 ศูนย์ โดยมีผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวางจำหน่ายสินค้า ได้แก่พืชผักส่วนครัว...

  กาดหมั้วครัวละอ่อน ปี 2

  เทศบาลตำบลหนองหล่ม จัดกิจกรรมกาดหมั้วครัวละอ่อน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น เทศบาลตำบลหนองหล่ม จัดกิจกรรมกาดหมั้วครัวละอ่อน โดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม เป็นประธานเปิดกาดหมั้วครัวละอ่อน ปี 2 ประจำปี 2563 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกี่ยรติดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ 8 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้กาดหมั้วครัวละอ่อนให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองหล่ม จำนวน 4 ศูนย์ โดยมีผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวางจำหน่ายสินค้า ได้แก่พืชผักส่วนครัว...

  Continue Reading...

 • รายละอียด : ประกาศเทศบาลตำบล เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหล่ม …..Download

  ประกาศเทศบาลตำบล เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหล่ม

  รายละอียด : ประกาศเทศบาลตำบล เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหล่ม …..Download

  Continue Reading...

 • วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. อำเภอดอกคำใต้จัดกิจกรรมอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ 8 ต.หนองหล่ม โดยมีนายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้เป็นประธานในพิธี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองหล่มในครั้งนี้ ประกอบด้วย ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ สาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้ สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอกคำใต้ สำนักงานประมงดอกคำใต้ สำนักงานการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอกคำใต้ สักนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรดอกคำใต้ สถานีภูธรดอกคำใต้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาดอกคำใต้ และวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้...

  โครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติดงหอหนองหล่ม

  วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. อำเภอดอกคำใต้จัดกิจกรรมอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ 8 ต.หนองหล่ม โดยมีนายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้เป็นประธานในพิธี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองหล่มในครั้งนี้ ประกอบด้วย ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ สาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้ สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอกคำใต้ สำนักงานประมงดอกคำใต้ สำนักงานการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอกคำใต้ สักนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรดอกคำใต้ สถานีภูธรดอกคำใต้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาดอกคำใต้ และวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้...

  Continue Reading...

 • วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกิจกรรมพัฒนาสวนสาธารณะดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ 8

  จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”พัฒนาสวนสาธารณะดงหอหนองหล่ม

  วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกิจกรรมพัฒนาสวนสาธารณะดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ 8

  Continue Reading...

 • รายละอียด : ภาษีป้าย …..Download

  ประชาสัมพันธ์ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีป้าย

  รายละอียด : ภาษีป้าย …..Download

  Continue Reading...

 • รายละอียด : ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง …..Download

  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  รายละอียด : ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง …..Download

  Continue Reading...

 • ประชาสัมพันธ์ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่านยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ประจำปี 2563 และการประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ มกราคม 2563 เป็นต้นไป

  ประชาสัมพันธ์ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี

  ประชาสัมพันธ์ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่านยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ประจำปี 2563 และการประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ มกราคม 2563 เป็นต้นไป

  Continue Reading...

 • วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น. นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ฯ ณ วัดไชยมงคล หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล และประชาชนตำบลหนองหล่ม เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น. นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ฯ ณ วัดไชยมงคล หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล และประชาชนตำบลหนองหล่ม เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

  Continue Reading...

 • วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. เทศบาลตำบลหนองหล่มจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมีปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่มเป็นประธานพิธีฯ และ มีผู้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯจำนวน ๒๐๐ คน

  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

  วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. เทศบาลตำบลหนองหล่มจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมีปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่มเป็นประธานพิธีฯ และ มีผู้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯจำนวน ๒๐๐ คน

  Continue Reading...

 • ผู้ว่าราชการเป็นประธานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ สวนสาธารณดงหอหนองหล่ม วันที่ 14 พ.ย.62 นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สวนสาธารณดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ ประชาชนจิตอาสา สมาชิกสโมสรโรตารี่ คณะเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่เจ้าหน้าที่จากศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่,รพ.สวนปรุงจังหวัดเชียงใหม่,สสจ.พะเยา,สสอ.ดอกคำใต้,รพ.พะเยา,รพ.ดอกคำใต,รพ.สต.ตำบลหนองหล่ม,เหล่ากาชาติจังหวัดพะเยา/กิ่งกาชาติอำเภอดอคำใต้ โดยให้บริการประชาชนด้านการแพทย์ตรวจรักษาทั่วไป บริการทันตกรรม บริการตรวจตา รับบริจาคโลหิต,อวัยวะดวงตา,มอบแว่นตาให้ผู้สูงอายุ,มอบรถวิลแชร์ให้แก่ผู้พิการ...

  โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ

  ผู้ว่าราชการเป็นประธานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ สวนสาธารณดงหอหนองหล่ม วันที่ 14 พ.ย.62 นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สวนสาธารณดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ ประชาชนจิตอาสา สมาชิกสโมสรโรตารี่ คณะเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่เจ้าหน้าที่จากศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่,รพ.สวนปรุงจังหวัดเชียงใหม่,สสจ.พะเยา,สสอ.ดอกคำใต้,รพ.พะเยา,รพ.ดอกคำใต,รพ.สต.ตำบลหนองหล่ม,เหล่ากาชาติจังหวัดพะเยา/กิ่งกาชาติอำเภอดอคำใต้ โดยให้บริการประชาชนด้านการแพทย์ตรวจรักษาทั่วไป บริการทันตกรรม บริการตรวจตา รับบริจาคโลหิต,อวัยวะดวงตา,มอบแว่นตาให้ผู้สูงอายุ,มอบรถวิลแชร์ให้แก่ผู้พิการ...

  Continue Reading...