Latest Headlines
 • ประชาสัมพันธ์แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเทศบาลตำบลหนองหล่ม รายละอียด : แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง …..Download

  ประชาสัมพันธ์แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเทศบาลตำบลหนองหล่ม

  ประชาสัมพันธ์แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเทศบาลตำบลหนองหล่ม รายละอียด : แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง …..Download

  Continue Reading...

 • ประชาสัมพันธ์แผ่นพับภาษีป้ายเทศบาลตำบลหนองหล่ม รายละอียด : แผ่นพับภาษีป้าย …..Download

  ประชาสัมพันธ์แผ่นพับป้ายเทศบาลตำบลหนองหล่ม

  ประชาสัมพันธ์แผ่นพับภาษีป้ายเทศบาลตำบลหนองหล่ม รายละอียด : แผ่นพับภาษีป้าย …..Download

  Continue Reading...

 • ประกาศเทศบาลตำบลหนองหล่ม เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 รายละอียด : ประกาศเทศบาลตำบลหนองหล่ม เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 …..Download

  ประชาสัมพันธ์ประกาศกฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหล่ม เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 รายละอียด : ประกาศเทศบาลตำบลหนองหล่ม เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 …..Download

  Continue Reading...

 • ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.จิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และพนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ 8 บ้านหนองหล่ม เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยดำเนินการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้เติมน้ำบาดาลและให้เกิดความชุ่มชื้นกับป่าไม้ต้นน้ำลำธาร ร่วมกับประชาชนจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และพนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม

  จิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่วมก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ 8

  ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.จิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และพนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ 8 บ้านหนองหล่ม เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยดำเนินการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้เติมน้ำบาดาลและให้เกิดความชุ่มชื้นกับป่าไม้ต้นน้ำลำธาร ร่วมกับประชาชนจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และพนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม

  Continue Reading...

 • วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลหนองหล่มภายใต้การอำนวยการของว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ได้ร่วมกันดำเนินการก่อสร้างฝายกั้นน้ำห้วยม่วงหมู่ที่ 4 บ้านท่านคร เพื่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำต้นน้ำลำธารและเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งอาหารให้กับนกยูงในพื้นที่ตำบลหนองหล่ม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน

  จิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่วมก่อสร้างฝายกั้นน้ำห้วยม่วง หมู่ที่ 4 บ้านท่านคร

  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลหนองหล่มภายใต้การอำนวยการของว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ได้ร่วมกันดำเนินการก่อสร้างฝายกั้นน้ำห้วยม่วงหมู่ที่ 4 บ้านท่านคร เพื่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำต้นน้ำลำธารและเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งอาหารให้กับนกยูงในพื้นที่ตำบลหนองหล่ม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน

  Continue Reading...

 • ประกาศเทศบาลตำบลหนองหล่ม เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน รายละอียด : ประกาศเทศบาลตำบลหนองหล่ม เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน …..Download

  ประชาสัมพันะธ์ประกาศเทศบาลตำบลหนองหล่ม

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหล่ม เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน รายละอียด : ประกาศเทศบาลตำบลหนองหล่ม เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน …..Download

  Continue Reading...

 • วันที่ 21ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองหล่ม เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 นำโดยประธานในพิธี นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ ในเวลาช่วงเช้า เวลา 07.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่ม ณ หอประชุมอำเภอดอกคำใต้

  วันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

  วันที่ 21ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองหล่ม เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 นำโดยประธานในพิธี นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ ในเวลาช่วงเช้า เวลา 07.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่ม ณ หอประชุมอำเภอดอกคำใต้

  Continue Reading...

 • วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองหล่ม เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นำโดยประธานในพิธี นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ ในเวลาช่วงเช้า เวลา 08.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลาถวายบังคม ณ หอประชุมโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ในเวลาช่วงเย็น เวลา 16.30 น. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

  พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

  วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองหล่ม เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นำโดยประธานในพิธี นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ ในเวลาช่วงเช้า เวลา 08.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลาถวายบังคม ณ หอประชุมโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ในเวลาช่วงเย็น เวลา 16.30 น. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

  Continue Reading...

 • วันที่ 21 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมประเพณีสลากภัต วัดไชยมงคล หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหล่ม

  กิจกรรมสลากภัตวัดไชยมงคล

  วันที่ 21 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมประเพณีสลากภัต วัดไชยมงคล หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหล่ม

  Continue Reading...

 • วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.ว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณ ห้วยจำป่าหยาบ บ้านแม่พริก หมู่ที่ 5

  ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ

  วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.ว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณ ห้วยจำป่าหยาบ บ้านแม่พริก หมู่ที่ 5

  Continue Reading...