การป้องกันทุจริต ITA

ประมวลจริยธรรมข้าราชการเทศบาลตำบลหนองหล่ม
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการตำบลหนองหล่ม
-
-
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561-2564
……………………..>>Download<<
-
-
แผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2561
……………………..>>Download<<
-
-
เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
……………………..>>Download<<
-
-
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
……………………..>>Download<<
-
-
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
……………………..>>Download<<
-
-
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
……………………..>>Download<<
-
-
การสร้างวัฒนธรรมในองค์กร
……………………..>>Download<<

About nonglom