การป้องกันทุจริต

คำสั่งคณะทำงานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ฯ
คำสั่งเทศบาลตำบลหนองหล่ม เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ประมวลจริยธรรมข้าราชการเทศบาลตำบลหนองหล่ม
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการตำบลหนองหล่ม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ เทศบาลตำบลหนองหล่ม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561-2564
……………………..>>Download<<

แผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2561
……………………..>>Download<<

รายงานผลการดำเนินการฯ 2561
……………………..>>Download<<

รายงานผลการดำเนินการฯ 2562
……………………..>>Download<<

รายงานผลการดำเนินการฯ 2563
……………………..>>Download<<

แผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
……………………..>>Download<<

แผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
……………………..>>Download<<

แผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2564
……………………..>>Download<<

รายงานผลการดำเนินการฯ 2562(รอบ 6 เดือน)
……………………..>>Download<<

รายงานผลการดำเนินการฯ 2563(รอบ 6 เดือน)
……………………..>>Download<<

รายงานผลการดำเนินการฯ 2564(รอบ 6 เดือน)
……………………..>>Download<<

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2563 (รอบ 6 เดือน) ……………………..>>Download<<

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน ……………………..>>Download<<

เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
……………………..>>Download<<

เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 2563
……………………..>>Download<<

เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 2564
……………………..>>Download<<

ประกาศเจตจำนงค์ในการต่อต้านการทุจริต 2563
……………………..>>Download<<

ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 2564
……………………..>>Download<<

รายงานผลการกำกับติดตาม แผนขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปี 2564
……………………..>>Download<<

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
2562……………………..>>Download<<

2563……………………..>>Download<<

แนวทางการให้ตำบลหนองหล่มเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส
……………………..>>Download<<

คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
……………………..>>Download<<

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
……………………..>>Download<<

การสร้างวัฒนธรรมในองค์กร
……………………..>>Download<<

มาตรการป้องกันการรับสินบนของเทศบาลตำบลหนองหล่ม
……………………..>>Download<<

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
……………………..>>Download<<

มาตารการส่งเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
……………………..>>Download<<

มาตารการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
……………………..>>Download<<

มาตารการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ……………………..>>Download<<

มาตรการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ
……………………..>>Download<<

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
……………………..>>Download<<

About nonglom