กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติเทศบาล 2496
……………………..>>Download<<
พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
……………………..>>Download<<
พระราชบัญญัติควมคุมอาคาร พ.ศ.2543
……………………..>>Download<<
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
……………………..>>Download<<

About nonglom