จิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่วมก่อสร้างฝายกั้นน้ำห้วยม่วง หมู่ที่ 4 บ้านท่านคร

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลหนองหล่มภายใต้การอำนวยการของว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ได้ร่วมกันดำเนินการก่อสร้างฝายกั้นน้ำห้วยม่วงหมู่ที่ 4 บ้านท่านคร เพื่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำต้นน้ำลำธารและเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งอาหารให้กับนกยูงในพื้นที่ตำบลหนองหล่ม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom