บิณฑบาตรตานต่อช่วยเหลือผู้ประสภบภัยอัคคีภัย

วันที่ 29 ก.ค 63 เวลา 06.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่มร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลหนองหล่ม ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้สูงอายุตำบลหนองหล่ม และคณะสงฆ์ตำบลหนองหล่ม บิณฑบาตตานต่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอัคคีภัยรายนางสมศรี เผ่ากันทะ บ้านเลขที่ 105 หมู่ที่ 5 โดยได้รับเงินทั้งสิ้นจำนวน 24,802 บาทและข้าวสารและอาหารแห้ง จำนวน 6 กระสอบ

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom