ประกาศเทศบาลตำบลหนองหล่ม

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหล่ม

ประกาศใช้ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 >>> Download
ประกาศใช้ แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 >>> Download
ประกาศใช้ แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 >>> Download
ประกาศใช้ แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 >>> Downloadประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศ เรื่อง ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 >>> Downloadประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลียม คสล.ลำห้วยร่องสักเชื่อมคลองส่งน้ำทุ่งผาช่อ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>> Download
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อดินถมซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรฯหมู่ที่ 2,3,4,5,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>> Download
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>> Download
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมตลิ่งลำห้วยร่องช้างพร้อมขุดลอก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>> Download
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำลำห้วยหอบริเวณวังมัจฉา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>> Download
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำลำห้วยฮุง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>> Download
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 จุดเริ่มต้นบ้านนายซ้อน เผ่ากันทะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>> Download
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 จุดเริ่มต้นบ้านนายประกอบ ศูนย์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>> Download
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำลำห้วยร่องช้าง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>> Downloadแบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 >>> Downloadแบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 >>> Download

About nonglom