ประกาศเทศบาลตำบลหนองหล่ม

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหล่ม

ประกาศใช้ เทศบัญญัติเทศบาล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562 >>> Download
ประกาศใช้ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 >>> Download
ประกาศใช้ แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 >>> Download
ประกาศใช้ แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 >>> Download
ประกาศใช้ แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 >>> Download
ประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 >>> Downloadประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศ เรื่อง ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 >>> Download
ประกาศ เรื่อง ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 >>> Download
ประกาศ เรื่อง ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 >>> Download
ประกาศ เรื่อง ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 >>> Download
ประกาศ เรื่อง ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 >>> Download

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 >>> Download

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ตุลาคม 2563 >>> Download
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤศจิกายน 2563 >>> Download
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ธันวาคม 2563 >>> Download
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม 2564 >>> Download
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กุมภาพันธ์ 2564 >>> Download
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มีนาคม 2564 >>> Download
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เมษายน 2564 >>> Download

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนพื้นทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง สายทุ่งก้างบอกไฟ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>> Download

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนพื้นทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง-สายทุ่งแคว้ง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>> Download

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนพื้นทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง-สายทุ่งโทรก หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>> Download

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนพื้นทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง-สายทุ่งเบ้า หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>> Download

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนพื้นทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง-สายทุ่งโป่ง-จำป่าแหย่ง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>> Download

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนพื้นทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง-สายทุ่งโป่ง-ห้วยแม่ฮ่าง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>> Download

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนพื้นทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง-สายทุ่งหลวง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>> Download

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลียม คสล.ลำห้วยร่องสักเชื่อมคลองส่งน้ำทุ่งผาช่อ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>> Download
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อดินถมซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรฯหมู่ที่ 2,3,4,5,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>> Download
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>> Download
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมตลิ่งลำห้วยร่องช้างพร้อมขุดลอก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>> Download
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำลำห้วยหอบริเวณวังมัจฉา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>> Download
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำลำห้วยฮุง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>> Download
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 จุดเริ่มต้นบ้านนายซ้อน เผ่ากันทะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>> Download
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 จุดเริ่มต้นบ้านนายประกอบ ศูนย์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>> Download
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำลำห้วยร่องช้าง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>> Download
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>> Download
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>> Download
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>> Download
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>> Download
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างฝายใต้ทราย ลำห้วยแม่อ่าง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>> Download
ประกาศ เรื่อง ประกาศผุ้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านนายสายทรี อาณุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>> Download
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>> Download
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านนายจันทร์ วิชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>> Download
ประกาศ เรื่องประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5บ้านนายจรัญ คำใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>> Download
ประกาศ เรื่องประกาศ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านนายนพ เปรมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>> Download
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำลำห้วยหอ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>> Download
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา (ท่อจ่ายน้ำประปา)แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านแม่พริก หมู่ที่ 8 บ้านหนองหล่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>> Download
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฌาปนสถานตำบลหนองหล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>> Download
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>> Download
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>> Download
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>> Download
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>> Download
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำห้วยผาช่อ (แห่งที่ 1) หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>> Download
แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 >>> Download
แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 >>> Downloadแบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 >>> Download

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 >>> Download

About nonglom