ปลูกผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 28 เมษายน 2563 นายอำเภอดอกคำใต้เป็นประธานโครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ณ บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 8 ต.หนองหล่ม พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอดอกคำใต้,นักวิชาการพัฒนาชุมชน อำเภอดอกคำใต้ ,ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม,สมาชิกสภาเทศบาลฯ,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 -9 และประชาชน นววิถีเกษตรอินทรีย์หมู่ที่ 8 โดยร่วมกันแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธ์ผัก รวบรวมเมล็ดพันธ์ผัก และร่วมกันเพาะหว่านเมล็ดพันธ์ผักและปลูกพืชผักในแปลงเกษตร

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom