โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลหนองหล่มเข้าร่วมอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ โดยเข้ารับการฝึกอบรมร่วมกับอำเภอดอกคำใต้ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน ณ โรงเรียนบ้านถ้าปินวิทยาคม ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาาคม 2563

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom