กาดหมั้วครัวละอ่อน ปี 2

เทศบาลตำบลหนองหล่ม จัดกิจกรรมกาดหมั้วครัวละอ่อน
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น เทศบาลตำบลหนองหล่ม จัดกิจกรรมกาดหมั้วครัวละอ่อน โดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม เป็นประธานเปิดกาดหมั้วครัวละอ่อน ปี 2 ประจำปี 2563 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกี่ยรติดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ 8 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้กาดหมั้วครัวละอ่อนให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองหล่ม จำนวน 4 ศูนย์ โดยมีผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวางจำหน่ายสินค้า ได้แก่พืชผักส่วนครัว เพื่อให้ประชาชนได้จับจ่ายสินค้า

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom