โครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติดงหอหนองหล่ม

วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. อำเภอดอกคำใต้จัดกิจกรรมอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ 8 ต.หนองหล่ม โดยมีนายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้เป็นประธานในพิธี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองหล่มในครั้งนี้ ประกอบด้วย ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ สาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้ สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอกคำใต้ สำนักงานประมงดอกคำใต้ สำนักงานการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอกคำใต้ สักนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรดอกคำใต้ สถานีภูธรดอกคำใต้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาดอกคำใต้ และวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ โดย ว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาลตำบลหนองหล่ม เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom