ประชาสัมพันธ์ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี

ประชาสัมพันธ์ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่านยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ประจำปี 2563 และการประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ มกราคม 2563 เป็นต้นไป

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom