Big Cleaning Day วัดไชยมงคล หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหล่ม

“จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาวัดไชยมงคล
****************************
วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่มร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day วัดไชยมงคลตามโครงการ วัดประชารัฐสร้างสุข:พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ณ วัดไชยมงคล หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหล่ม โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยประชาชน”จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตำบลหนองหล่ม ,คณะกรรมการวัด,กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน,กลุ่มผู้สูงอายุ,กลุ่ม อสม.,รพ.สต.หนองหล่ม,คณะสงฆ์วัดไชยมงคล,พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม,คณะครู เด็กนักเรียน และสภาวัฒนธรรม ต.หนองหล่ม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด184 คน

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom