ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่ม ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหล่ม

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom