อบรมคัดแยกขยะ และประชาคมกิจการที่เป็นอันตราย

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม
พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล อบรมให้ความรู้ผู้นำชุมชน และประชาชนบ้านห้วยฮุง หมู่1 ในการคัดแยกขยะมูลฝอยตามโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย และประชาคมเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom