พัฒนาอ่างเก็บนำ้ร่องช้างหมู่ที่ 5 บ้านแม่พริก

วันที่ 29 พ.ย.2561 เวลา 09.00 น. พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม สมาชิกสภาฯ ประชาชนจิตอาสา และกลุ่มผู้ใช้นำ้อ่างเก็บนำ้ร่องช้าง ร่วมพัฒนาอ่างเก็บนำ้ร่องช้างหมู่ที่ 5 ต.หนองหล่ม

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom