เทศบาลตำบลสบเตี๊ย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงานการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลหนองหล่ม

วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลหนองหล่ม และโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองหล่ม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ จากเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom