งานประเพณีสลากภัต บ้านปางงุ้น หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหล่ม

วัวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่ม ได้จัดกัณฑ์สลากเทศบาลตำบลหนองหล่มในการร่วมกิจกรรมงานประเพณีสลากภัต ณ สำนักสงฆ์คูหาศรีคีรีชัย หมู่ที่ 6 บ้านปางงุ้น ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom