บิณฑบาตรตานต่อผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 05.30 น. – 08.30 น. เทศบาลตำบลหนองหล่มร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองหล่ม,ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน,สภาวัฒนธรรมตำบลหนองหล่ม และประชาชนตำบลหนองหล่มจัดกิจกรรมบิณฑบาตตานต่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ซึ่งการบิณฑบาตรครั้งนี้ได้ปัจจัยจำนวน 13,001 บาท และ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในตำบลหนองหล่มจำนวน 9 ราย และมีพนักงานเทศบาลฯเข้าร่วมกิจกรรมบิณฑบาตตานต่อจำนวน 15 คน

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom