เทศบาลตำบลหนองหล่มประชาคมตำบล เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาตำบล

วันที่ 21 กันายายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00-11.30 น. เทศบาลตำบลหนองหล่ม ประชุมประชาคมตำบล เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม มีผู้เข้าร่วมจำนวน 70 คน

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom