โครงการพัฒนาระบบดูแลและยกระดับการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุ

วันที่ 29-30 ส.ค.2561 เทศบาลหนองหล่ม ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จัดโครงการพัฒนาระบบดูแลและยกระดับการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมจัดหางานและส่งเสริมการมีรายได้ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองหล่ม หมู่ที่ 7 จำนวนผู้เข้าร่วม 100 คน

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom