โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการเกิดอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองหล่ม จัดอบรมโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการเกิดอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องตันให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหล่ม โรงเรียนบ้านแม่พริก และโรงเรียนบ้านปางงุ้น

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.