พิธีประกาศตำบลหนองหล่มปลอดขยะเปียก

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมกับฝ่ายปกครอง อสม. สถานศึกษาในพื้นที่ดำเนินการโครงการจัดการขยะและบำบัดน้ำเสียในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหล่ม และ จัดพิธีประกาศตำบลหนองหล่มปลอดขยะเปียก โดยฝ่ายปกครองตำบลหนองหล่มร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย กับเทศบาลตำบลหนองหล่ม

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom