คู่มือประชาชน เทศบาลตำบลหนองหล่ม

รายละเอียด คู่มือประชาชน เทศบาลตำบลหนองหล่ม

1.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
2.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
3.การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
4.การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม)
6.การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)
7.การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
8.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
9.การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ
10.การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
11.การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
12.การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
13.การรับชำระภาษีป้าย
14.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
15.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
16.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
17.การขออนุญาตใช้น้ำประปา
18.การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562
19.การกำจัดสิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562
20.การใช้บริการสุสานและฌาปนสถาน
21.การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
22.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
23.การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ

About nonglom