คู่มือประชาชน เทศบาลตำบลหนองหล่ม

รายละเอียด คู่มือประชาชน เทศบาลตำบลหนองหล่ม

1.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
2.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
3.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
4.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
5.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
6.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
7.การรับชำระภาษีป้าย
8.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
9.การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
10.การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
11.การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
12.การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ
13.การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น

About nonglom