การบริหารทรัพยากรบุคคล

รายละเอียดแผนอัตรากำลัง

< แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง > ……………………..>>Download<<
< แผนอัตรากำลัง 2555-2557 > ……………………..>>Download<<
< แผนอัตรากำลัง 2561-2563 > ……………………..>>Download<<

กำหนดโครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลหนองหล่ม
< ประกาศเทศบาลตำบลหนองหล่ม เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลหนองหล่ม > ……………………..>>Download<<

การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน
< การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน > ……………………..>>Download<<

รายละเอียดแผนพัฒนาบุคลากร
< แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2561-2563) > ……………………..>>Download<<

รายละเอียดแผนพัฒนาบุคลากร
< แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564-2566) > ……………………..>>Download<<

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2561-2563)
< นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล > ……………………..>>Download<<

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
< หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน > ……………………..>>Download<<

ผลการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
< รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล > ……………………..>>Download<<

< รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล > ……………………..>>Download<<

< รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล > ……………………..>>Download<<

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
< ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลหนองหล่ม > ……………………..>>Download<<

About nonglom