ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหล่ม

ประกาศใช้ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 >>> Download
ประกาศใช้ แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 >>> Download
ประกาศใช้ แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 >>> Download
ประกาศใช้ แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 >>> Downloadประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม

ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558 >>> Download
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 >>> Download
ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2558 และกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปี >>> Download
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 >>> Download

About nonglom