กิจกรรม Archive

 • วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยโทวันชัยถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม เป็นประธานนำข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลหนองหล่ม จัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม และในเวลา 10.30 น.ได้ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พัฒนาบริเวณดงหอหนองหล่ม และพัฒนาแหล่งน้ำดงหอหนองหล่ม เพื่อกำจัดเศษสวะกิ่งไม้ และวัชพืช

  วันท้องถิ่นไทย

  วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยโทวันชัยถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม เป็นประธานนำข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลหนองหล่ม จัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม และในเวลา 10.30 น.ได้ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พัฒนาบริเวณดงหอหนองหล่ม และพัฒนาแหล่งน้ำดงหอหนองหล่ม เพื่อกำจัดเศษสวะกิ่งไม้ และวัชพืช

  Continue Reading...

 • วันที่ 13 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองหล่มดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 กิจกรรมปั่นจักรยานต้านยาเสพติด ครั้งที่ 6/2562 ณ สวนสาธารณะดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ 8 นำโดยนายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนตำบลหนองหล่มและประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานในครั้งนี้

  กิจกรรมปั่นจักรยานต้านยาเสพติด

  วันที่ 13 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองหล่มดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 กิจกรรมปั่นจักรยานต้านยาเสพติด ครั้งที่ 6/2562 ณ สวนสาธารณะดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ 8 นำโดยนายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนตำบลหนองหล่มและประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานในครั้งนี้

  Continue Reading...

 • วันที่ 7 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมพนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนจิตอาสาตำบลหนองหล่ม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อดอกคำใต้น่าอยู่ โดยพัฒนาถนนเลียบลำน้ำร่องช้าง และลำน้ำร่องช้าง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

  จิตอาสา”ทำความ ดี ด้วยหัวใจ”เพื่อดอกคำใต้น่าอยู่

  วันที่ 7 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมพนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนจิตอาสาตำบลหนองหล่ม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อดอกคำใต้น่าอยู่ โดยพัฒนาถนนเลียบลำน้ำร่องช้าง และลำน้ำร่องช้าง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

  Continue Reading...

 • วันที่ 5 มีนาคม 2562 พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมกิจกรรมงานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง จังหวัดพะเยา

  งานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง

  วันที่ 5 มีนาคม 2562 พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมกิจกรรมงานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง จังหวัดพะเยา

  Continue Reading...

 • วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่ม ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหล่ม

  ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่ม ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหล่ม

  Continue Reading...

 • นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมของศูนย์อำนวยการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควันเทศบาลตำบลหนองหล่ม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม โดยมี ว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อม อปพร. และผู้น้ำท้องที่ ให้การต้อนรับ

  นายอำเภอดอกคำใต้ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ทต.หนองหล่ม

  นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมของศูนย์อำนวยการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควันเทศบาลตำบลหนองหล่ม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม โดยมี ว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อม อปพร. และผู้น้ำท้องที่ ให้การต้อนรับ

  Continue Reading...

 • เทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองหล่ม กลุ่มสตรีตำบลหนองหล่ม ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองหล่ม คณะครูและเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ และประชาชนตำบลหนองหล่ม เข้าร่วมกิจกรรมเดินขบวนเทศกาลดอกคำใต้งาม ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 ณ อำเภอดอกคำใต้

  งานดอกคำใต้งาม ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562

  เทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองหล่ม กลุ่มสตรีตำบลหนองหล่ม ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองหล่ม คณะครูและเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ และประชาชนตำบลหนองหล่ม เข้าร่วมกิจกรรมเดินขบวนเทศกาลดอกคำใต้งาม ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 ณ อำเภอดอกคำใต้

  Continue Reading...

 • วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้า้น คณะครูและเด็กนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ งดเผาเด็ดขาด เพื่อป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 – 15 เมษายน 2562 หากมีความจำเป็นต้องเผา/พบเห็นการเผา โปรดแจ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองหล่ม

  60 วันอันตรายห้ามเผาเด็ดขาด

  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้า้น คณะครูและเด็กนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ งดเผาเด็ดขาด เพื่อป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 – 15 เมษายน 2562 หากมีความจำเป็นต้องเผา/พบเห็นการเผา โปรดแจ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองหล่ม

  Continue Reading...

 • วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองหล่ม ดำเนินโครงการกาดหมั้วครัวละอ่อน ประจำปี 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านใหม่ โดยมีท่านปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่มเป็นประธานในพิธีเปิดงานกาดหมั้วครัวละอ่อน ประจำปี 2562

  โครงการกาดมั้วครัวละอ่อน ประจำปี 2562

  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองหล่ม ดำเนินโครงการกาดหมั้วครัวละอ่อน ประจำปี 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านใหม่ โดยมีท่านปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่มเป็นประธานในพิธีเปิดงานกาดหมั้วครัวละอ่อน ประจำปี 2562

  Continue Reading...

 • วันที่ 7 ก.พ 62 เวลา 16.00 น.เทศบาลตำบลหนองหล่มร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล ตำรวจ ทหาร ร่วมล้างถนนตามโครงการปลอดภัยจากฝุ่น PM2.5

  ล้างถนนตามโครงการถนนปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5

  วันที่ 7 ก.พ 62 เวลา 16.00 น.เทศบาลตำบลหนองหล่มร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล ตำรวจ ทหาร ร่วมล้างถนนตามโครงการปลอดภัยจากฝุ่น PM2.5

  Continue Reading...