แผนงาน/รายงานการเงิน Archive

 • ประกาศเทศบาลตำบลหนองหล่ม ประกาศใช้ เทศบัญญัติเทศบาล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562 >>> Download ประกาศใช้ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 >>> Download ประกาศใช้ แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 >>> Download ประกาศใช้ แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 >>> Download ประกาศใช้ แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่...

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหล่ม

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหล่ม ประกาศใช้ เทศบัญญัติเทศบาล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562 >>> Download ประกาศใช้ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 >>> Download ประกาศใช้ แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 >>> Download ประกาศใช้ แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 >>> Download ประกาศใช้ แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่...

  Continue Reading...

 • สถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจ 2561 สถิติการให้บริการประชาชน - สถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจ 2562 สถิติการให้บริการประชาชน - สถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจ 2563 สถิติการให้บริการประชาชน - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของ เทศบาลตำบลหนองหล่ม 2562 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับปริการเทศบาลตำบลหนองหล่ม 2562 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของ เทศบาลตำบลหนองหล่ม 2563 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับปริการเทศบาลตำบลหนองหล่ม 2563 - ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2560 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2560 - ความพึงพอใจของผู้รับบริการ...

  สถิติการให้บริการประชาชน/ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

  สถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจ 2561 สถิติการให้บริการประชาชน - สถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจ 2562 สถิติการให้บริการประชาชน - สถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจ 2563 สถิติการให้บริการประชาชน - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของ เทศบาลตำบลหนองหล่ม 2562 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับปริการเทศบาลตำบลหนองหล่ม 2562 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของ เทศบาลตำบลหนองหล่ม 2563 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับปริการเทศบาลตำบลหนองหล่ม 2563 - ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2560 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2560 - ความพึงพอใจของผู้รับบริการ...

  Continue Reading...