แผนงาน/รายงานการเงิน Archive

 • รายละเอียดแผนการดำเนินงาน < แผนการดำเนินงาน 2560 > ……………………..>>Download>Download>Download>Download>Download>Download

  แผนการดำเนินงาน

  รายละเอียดแผนการดำเนินงาน < แผนการดำเนินงาน 2560 > ……………………..>>Download>Download>Download>Download>Download>Download

  Continue Reading...

 • รายละเอียดแผนอัตรากำลัง < แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง > ……………………..>>Download>Download>Download>Download>Download>Download>Download>Download>Download>Download>Download>Download>Download

  การบริหารทรัพยากรบุคคล

  รายละเอียดแผนอัตรากำลัง < แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง > ……………………..>>Download>Download>Download>Download>Download>Download>Download>Download>Download>Download>Download>Download>Download

  Continue Reading...

 • แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 >>> : Download แผนพัฒนาสี่ปี     พ.ศ.2561-2564 >>> : Download แผนพัฒนาสี่ปี     พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่่ยนแปลง ครั้งที่ 1 >>> : Download แผนพัฒนาสี่ปี     พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่่ยนแปลง ครั้งที่ 2 >>> : Download แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     พ.ศ.2561-2565 >>> : Download แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)...

  แผนพัฒนา

  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 >>> : Download แผนพัฒนาสี่ปี     พ.ศ.2561-2564 >>> : Download แผนพัฒนาสี่ปี     พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่่ยนแปลง ครั้งที่ 1 >>> : Download แผนพัฒนาสี่ปี     พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่่ยนแปลง ครั้งที่ 2 >>> : Download แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     พ.ศ.2561-2565 >>> : Download แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)...

  Continue Reading...

 • คู่มือปฏิบัติงาน

  Continue Reading...

 • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 >>>Download เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 >>>Download เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >>>Download เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >>>Download เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 >>>Download เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 >>>Download

  งบประมาณรายจ่ายประจำปี

  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 >>>Download เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 >>>Download เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >>>Download เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >>>Download เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 >>>Download เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 >>>Download

  Continue Reading...

 • งบแสดงฐานะการเงิน (เงินสะสม) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 >Download

  รายงานทางการเงิน

  งบแสดงฐานะการเงิน (เงินสะสม) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 >Download

  Continue Reading...

 • รายงานการติดตามการดำเนินงาน

  Continue Reading...

 • คำสั่งคณะทำงานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ฯ คำสั่งเทศบาลตำบลหนองหล่ม เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประมวลจริยธรรมข้าราชการเทศบาลตำบลหนองหล่ม ประมวลจริยธรรมของข้าราชการตำบลหนองหล่ม การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ เทศบาลตำบลหนองหล่ม แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561-2564 ……………………..>>Download<< แผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 ……………………..>>Download<< รายงานผลการดำเนินการฯ 2561 ……………………..>>Download<< รายงานผลการดำเนินการฯ 2562 ……………………..>>Download<< รายงานผลการดำเนินการฯ 2563 ……………………..>>Download<< แผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 ……………………..>>Download<< แผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 ……………………..>>Download<< แผนป้องกันการทุจริตประจำปี...

  การป้องกันทุจริต

  คำสั่งคณะทำงานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ฯ คำสั่งเทศบาลตำบลหนองหล่ม เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประมวลจริยธรรมข้าราชการเทศบาลตำบลหนองหล่ม ประมวลจริยธรรมของข้าราชการตำบลหนองหล่ม การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ เทศบาลตำบลหนองหล่ม แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561-2564 ……………………..>>Download<< แผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 ……………………..>>Download<< รายงานผลการดำเนินการฯ 2561 ……………………..>>Download<< รายงานผลการดำเนินการฯ 2562 ……………………..>>Download<< รายงานผลการดำเนินการฯ 2563 ……………………..>>Download<< แผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 ……………………..>>Download<< แผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 ……………………..>>Download<< แผนป้องกันการทุจริตประจำปี...

  Continue Reading...

 • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  อำนาจหน้าที่ของเทศบาล อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  Continue Reading...

 • พระราชบัญญัติเทศบาล 2496 ……………………..>>DownloadDownloadDownloadDownload

  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

  พระราชบัญญัติเทศบาล 2496 ……………………..>>DownloadDownloadDownloadDownload

  Continue Reading...