แผนงาน/รายงานการเงิน Archive

 • รายละเอียดแผนการดำเนินงาน < แผนการดำเนินงาน 2560 > ……………………..>>Download>Download>Download

  แผนการดำเนินงาน

  รายละเอียดแผนการดำเนินงาน < แผนการดำเนินงาน 2560 > ……………………..>>Download>Download>Download

  Continue Reading...

 • รายละเอียดแผนอัตรากำลัง < แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง > ……………………..>>Download>Download

  แผนอัตรากำลัง

  รายละเอียดแผนอัตรากำลัง < แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง > ……………………..>>Download>Download

  Continue Reading...

 • แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 >>> : Download แผนพัฒนาสี่ปี     พ.ศ.2561-2564 >>> : Download แผนพัฒนาสี่ปี     พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่่ยนแปลง ครั้งที่ 1 >>> : Download แผนพัฒนาสี่ปี     พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่่ยนแปลง ครั้งที่ 2 >>> : Download

  แผนพัฒนา

  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 >>> : Download แผนพัฒนาสี่ปี     พ.ศ.2561-2564 >>> : Download แผนพัฒนาสี่ปี     พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่่ยนแปลง ครั้งที่ 1 >>> : Download แผนพัฒนาสี่ปี     พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่่ยนแปลง ครั้งที่ 2 >>> : Download

  Continue Reading...

 • รายงานการประชุม

  Continue Reading...

 • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 >>>Download เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 >>>Download เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >>>Download เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >>>Download

  งบประมาณรายจ่ายประจำปี

  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 >>>Download เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 >>>Download เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >>>Download เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >>>Download

  Continue Reading...

 • งบแสดงฐานะการเงิน (เงินสะสม) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 >Download

  รายงานทางการเงิน

  งบแสดงฐานะการเงิน (เงินสะสม) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 >Download

  Continue Reading...

 • รายงานการติดตามการดำเนินงาน

  Continue Reading...

 • ประมวลจริยธรรมข้าราชการเทศบาลตำบลหนองหล่ม ประมวลจริยธรรมของข้าราชการตำบลหนองหล่ม - - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561-2564 ……………………..>>DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload

  การป้องกันทุจริต ITA

  ประมวลจริยธรรมข้าราชการเทศบาลตำบลหนองหล่ม ประมวลจริยธรรมของข้าราชการตำบลหนองหล่ม - - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561-2564 ……………………..>>DownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownloadDownload

  Continue Reading...

 • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  อำนาจหน้าที่ของเทศบาล อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  Continue Reading...

 • พระราชบัญญัติเทศบาล 2496 ……………………..>>DownloadDownloadDownloadDownload

  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

  พระราชบัญญัติเทศบาล 2496 ……………………..>>DownloadDownloadDownloadDownload

  Continue Reading...