แจ้งเตือน Archive

 • อุทกภัย อุทกภัย คือ ภัยที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีน้ำเป็นสาเหตุ อาจจะเป็นน้ำท่วม น้ำป่า หรืออื่น ๆ โดยปกติ อุทกภัยเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน บางครั้งทำให้เกิดแผ่นดินถล่ม อาจมีสาเหตุจากพายุ หมุนเขตร้อนลมมรสุมมีกำลังแรง ร่องความกดอากาศต่ำมีกำลังแรง อากาศแปรปรวน น้ำทะเลหนุนแผ่นดินไหว เขื่อนพัง ทำให้เกิดอุทกภัยได้เสมอ Download ข้อมูล : >> Download

  วิธีเอาตัวรอดจากอุทกภัย

  อุทกภัย อุทกภัย คือ ภัยที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีน้ำเป็นสาเหตุ อาจจะเป็นน้ำท่วม น้ำป่า หรืออื่น ๆ โดยปกติ อุทกภัยเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน บางครั้งทำให้เกิดแผ่นดินถล่ม อาจมีสาเหตุจากพายุ หมุนเขตร้อนลมมรสุมมีกำลังแรง ร่องความกดอากาศต่ำมีกำลังแรง อากาศแปรปรวน น้ำทะเลหนุนแผ่นดินไหว เขื่อนพัง ทำให้เกิดอุทกภัยได้เสมอ Download ข้อมูล : >> Download

  Continue Reading...

 • อัคคีภัย ความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัย เป็นการยากที่จะควบคุมและป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยขึ้นได้อย่างเด็ดขาดและเสมอไปเพราะ อัคคีภัยนั้นเปรียบเสมือน “ศัตรูที่ไม่รู้จักหลับ” และความประมาทเลินเล่อของผู้ทำงานหรือผู้ประกอบกิจการเป็นจำนวนมาก ย่อมจะเกิดและมีขึ้นได้ไม่วันใดก็วันหนึ่ง จึงเห็นควรที่จะต้องช่วยกันป้องกันอัคคีภัยในการป้องกันอัคคีภัยจะมีสิ่งที่ควรปฏิบัติ เฉพาะเรื่องเฉพาะอย่างอีกมากมาย แต่ก็ มีหลักการง่าย ๆ ในการป้องกันอัคคีภัยอยู่ 5 ประการ คือ 1. การจัดระเบียบเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารให้ดี 2. การตรวจตราซ่อมบำรุงบรรดาสิ่งที่นำมาใช้ในการประกอบกิจการ 3. อย่าฝ่าฝืนข้อห้ามที่จิตสำนึกควรพึงระวัง 4. ความร่วมมือที่ดี 5. ประการสุดท้าย จะต้องมีน้ำในตุ่มเตรียมไว้สำหรับสาดรด Download ข้อมูล :...

  การป้องกัน อัคคีภัย 5 ประการ

  อัคคีภัย ความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัย เป็นการยากที่จะควบคุมและป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยขึ้นได้อย่างเด็ดขาดและเสมอไปเพราะ อัคคีภัยนั้นเปรียบเสมือน “ศัตรูที่ไม่รู้จักหลับ” และความประมาทเลินเล่อของผู้ทำงานหรือผู้ประกอบกิจการเป็นจำนวนมาก ย่อมจะเกิดและมีขึ้นได้ไม่วันใดก็วันหนึ่ง จึงเห็นควรที่จะต้องช่วยกันป้องกันอัคคีภัยในการป้องกันอัคคีภัยจะมีสิ่งที่ควรปฏิบัติ เฉพาะเรื่องเฉพาะอย่างอีกมากมาย แต่ก็ มีหลักการง่าย ๆ ในการป้องกันอัคคีภัยอยู่ 5 ประการ คือ 1. การจัดระเบียบเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารให้ดี 2. การตรวจตราซ่อมบำรุงบรรดาสิ่งที่นำมาใช้ในการประกอบกิจการ 3. อย่าฝ่าฝืนข้อห้ามที่จิตสำนึกควรพึงระวัง 4. ความร่วมมือที่ดี 5. ประการสุดท้าย จะต้องมีน้ำในตุ่มเตรียมไว้สำหรับสาดรด Download ข้อมูล :...

  Continue Reading...

 • วาตภัย ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากพายุลมแรง จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือน ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้าง สำหรับในประเทศไทยวาตภัยหรือพายุลมแรงมีสาเหตุมาจากปรากฎการณ์ทางธรรรมชาติ โดยสามารถแบ่งลักษณะของวาตภัยได้ตามความเร็วลม เช่น พายุฟ้าคนอง พายุดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน พายุไต้ฝุ่น พายุหมุนเขตร้อน ได้แก่ ดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน พายุใต้ฝุ่น Download ข้อมูล : >> Download

  วิธีเอาตัวรอดจากวาตภัย

  วาตภัย ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากพายุลมแรง จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือน ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้าง สำหรับในประเทศไทยวาตภัยหรือพายุลมแรงมีสาเหตุมาจากปรากฎการณ์ทางธรรรมชาติ โดยสามารถแบ่งลักษณะของวาตภัยได้ตามความเร็วลม เช่น พายุฟ้าคนอง พายุดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน พายุไต้ฝุ่น พายุหมุนเขตร้อน ได้แก่ ดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน พายุใต้ฝุ่น Download ข้อมูล : >> Download

  Continue Reading...

 • แผ่นดินไหว เป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนหรือเขย่าของพื้นผิวโลก เพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุล ซึ่งแผ่นดินไหวสามารถก่อให้เกิดความเสียหายและภัยพิบัติต่อบ้านเมือง ที่อยู่อาศัย สิ่งมีชีวิต ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวนั้นส่วนใหญ่เกิดจากธรรมชาติ โดยแผ่นดินไหวบางลักษณะสามารถเกิดจากการกระทำของมนุษย์ได้ แต่มีความรุนแรงน้อยกว่าที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติ นักธรณีวิทยาประมาณกันว่าในวันหนึ่ง ๆ จะเกิดแผ่นดินไหวประมาณ 1,000 ครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแผ่นดินไหวที่มีการสั่นสะเทือนเพียงเบา ๆ เท่านั้น คนทั่วไปไม่รู้สึก แผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก (แนวระหว่างรอยต่อธรณีภาค) ทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของชั้นหินขนาดใหญ่เลื่อน เคลื่อนที่ หรือแตกหักและเกิดการโอนถ่ายพลังงานศักย์ ผ่านในชั้นหินที่อยู่ติดกัน พลังงานศักย์นี้อยู่ในรูปคลื่นไหวสะเทือน จุดศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหว (focus) มักเกิดตามรอยเลื่อน อยู่ในระดับความลึกต่าง ๆ...

  แผนดินไหวหลบยังไงให้ปลอดภัย

  แผ่นดินไหว เป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนหรือเขย่าของพื้นผิวโลก เพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุล ซึ่งแผ่นดินไหวสามารถก่อให้เกิดความเสียหายและภัยพิบัติต่อบ้านเมือง ที่อยู่อาศัย สิ่งมีชีวิต ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวนั้นส่วนใหญ่เกิดจากธรรมชาติ โดยแผ่นดินไหวบางลักษณะสามารถเกิดจากการกระทำของมนุษย์ได้ แต่มีความรุนแรงน้อยกว่าที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติ นักธรณีวิทยาประมาณกันว่าในวันหนึ่ง ๆ จะเกิดแผ่นดินไหวประมาณ 1,000 ครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแผ่นดินไหวที่มีการสั่นสะเทือนเพียงเบา ๆ เท่านั้น คนทั่วไปไม่รู้สึก แผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก (แนวระหว่างรอยต่อธรณีภาค) ทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของชั้นหินขนาดใหญ่เลื่อน เคลื่อนที่ หรือแตกหักและเกิดการโอนถ่ายพลังงานศักย์ ผ่านในชั้นหินที่อยู่ติดกัน พลังงานศักย์นี้อยู่ในรูปคลื่นไหวสะเทือน จุดศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหว (focus) มักเกิดตามรอยเลื่อน อยู่ในระดับความลึกต่าง ๆ...

  Continue Reading...

 • การขับขี่รถให้ปลอดภัย ในการขับรถผู้ขับขี่ต้องขับรถในทางเดินรถด้านซ้ายและต้องไม่ล้ำกึ่งกลางของทางเดินรถ เว้นแต่กรณีต่อไปนี้ที่ผู้ขับขี่สามารถขับล้ำกึ่งกลางของทางเดินรถหรือขับเข้าไปในทางเดินรถด้านขวาได้ 1. ด้านซ้ายของทางเดินรถมีสิ่งกีดขวาง หรือถูกปิดการจราจร 2. ทางเดินรถนั้นเจ้าพนักงานจราจรกำหนดให้เป็นทางเดินรถทางเดียว 3. ทางเดินรถนั้นกว้างไม่ถึง 6 เมตร Download ข้อมูล : >> Download

  ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฏจราจร

  การขับขี่รถให้ปลอดภัย ในการขับรถผู้ขับขี่ต้องขับรถในทางเดินรถด้านซ้ายและต้องไม่ล้ำกึ่งกลางของทางเดินรถ เว้นแต่กรณีต่อไปนี้ที่ผู้ขับขี่สามารถขับล้ำกึ่งกลางของทางเดินรถหรือขับเข้าไปในทางเดินรถด้านขวาได้ 1. ด้านซ้ายของทางเดินรถมีสิ่งกีดขวาง หรือถูกปิดการจราจร 2. ทางเดินรถนั้นเจ้าพนักงานจราจรกำหนดให้เป็นทางเดินรถทางเดียว 3. ทางเดินรถนั้นกว้างไม่ถึง 6 เมตร Download ข้อมูล : >> Download

  Continue Reading...

 • Download รายละเอียด

  !! เตือนผู้บริโภค อย่าหลงเชื่อโฆษณาที่นอนมหัศจรรย์รักษาโรคได้ !!

  Download รายละเอียด

  Continue Reading...

 • Download รายละเอียด….1 Download รายละเอียด….2

  ใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตวอื่นอย่างไรให้ปลอดภัย……!!

  Download รายละเอียด….1 Download รายละเอียด….2

  Continue Reading...

 • Download รายละเอียด 1 Download รายละเอียด 2

  รู้ก่อนใช้ ทรายกำจัดลูกน้ำยุง

  Download รายละเอียด 1 Download รายละเอียด 2

  Continue Reading...

 • อำเภอดอกคำใต้ ได้รับหนังสือจากจังหวัดพะเยาว่า จังหวัดแพร่ได้แจ้งการกระทำกของกลุ่มบุคคลได้แอบอ้างชื่อในนามสมาคมเครือข่ายสถาบันเกษตรกร (คสก.) มีพฤติการณ์ร่วมกันเป็นขบวนการกระทำหลอกลวงประชาชน โดยเชิญชวนให้ราษฏรในพื้นที่ สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคม และเสียค่าสมัครและลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกคนละ 300 บาท โดยแจ้งกับผู้สมัครว่าสมาชิกทุกคนมีสิทธขอกู้เงินในกลุ่มผู้สูงอายุ รายละ 30,000 บาท และเกษตรกรทั่วไป รายละ 60,000 บาท ซึ่งมีราษฏรถูกหลอกลวงเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวขยายการหลอกลวง จึงขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนประชาชนทราบโดยทั่วกัน

  เตือน แอบอ้างชื่อในนามสมาคมเครือข่ายสถาบันเกษตรกร (คสก.)

  อำเภอดอกคำใต้ ได้รับหนังสือจากจังหวัดพะเยาว่า จังหวัดแพร่ได้แจ้งการกระทำกของกลุ่มบุคคลได้แอบอ้างชื่อในนามสมาคมเครือข่ายสถาบันเกษตรกร (คสก.) มีพฤติการณ์ร่วมกันเป็นขบวนการกระทำหลอกลวงประชาชน โดยเชิญชวนให้ราษฏรในพื้นที่ สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคม และเสียค่าสมัครและลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกคนละ 300 บาท โดยแจ้งกับผู้สมัครว่าสมาชิกทุกคนมีสิทธขอกู้เงินในกลุ่มผู้สูงอายุ รายละ 30,000 บาท และเกษตรกรทั่วไป รายละ 60,000 บาท ซึ่งมีราษฏรถูกหลอกลวงเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวขยายการหลอกลวง จึงขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนประชาชนทราบโดยทั่วกัน

  Continue Reading...

 • ช่วงฤดูฝน มักจะมีการป่วยและการเสียชีวิตจากการรับประทานเห็นพิษ ซึ่งมักจะได้รับรายงานมากในช่วงเริ่มต้นของฤดูฝน ผู้ที่รับประทานเห็ดพิษส่วนใหญ่จะีมีอาการ คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียนศรีษะ หน้ามืด ง่วงนอน ใจสั่น ชีพจรเต้นเร็ว ปวดท้องอย่างรุนแรงหรือท้องเดิน บางรายที่มีร่างกายอ่อนแอหรือเป็นโรคภูมิแพ้ก็อาจจะเป็นอันตรายถึงเสียชีวิตได้ ด้วยความปราถนาดีจาก เทศบาลตำบลหนองหล่ม

  หน้าฝน ควรระวัง! เห็ดพิษอันตรายอาจถึงตายได้

  ช่วงฤดูฝน มักจะมีการป่วยและการเสียชีวิตจากการรับประทานเห็นพิษ ซึ่งมักจะได้รับรายงานมากในช่วงเริ่มต้นของฤดูฝน ผู้ที่รับประทานเห็ดพิษส่วนใหญ่จะีมีอาการ คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียนศรีษะ หน้ามืด ง่วงนอน ใจสั่น ชีพจรเต้นเร็ว ปวดท้องอย่างรุนแรงหรือท้องเดิน บางรายที่มีร่างกายอ่อนแอหรือเป็นโรคภูมิแพ้ก็อาจจะเป็นอันตรายถึงเสียชีวิตได้ ด้วยความปราถนาดีจาก เทศบาลตำบลหนองหล่ม

  Continue Reading...