ข่าวเด็ด Archive

 • รายละอียด : ประกาศเทศบาลตำบล เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเดินฌาปนสถานตำบลหนองหล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทริอนิกส์(e-bidding) …..Download

  ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเดินฌาปนสถานตำบลหนองหล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทริอนิกส์(e-bidding)

  รายละอียด : ประกาศเทศบาลตำบล เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเดินฌาปนสถานตำบลหนองหล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทริอนิกส์(e-bidding) …..Download

  Continue Reading...

 • เทศบาลตำบลหนองหล่มจัดทำโครงการปรับปรุงถนนการเกษตรภายในตำบลหนองหล่ม โดยรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

  ปรับปรุงถนนการเกษตรภายในตำบลหนองหล่ม

  เทศบาลตำบลหนองหล่มจัดทำโครงการปรับปรุงถนนการเกษตรภายในตำบลหนองหล่ม โดยรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

  Continue Reading...

 • วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่ม ภายใต้การอำนวยการของ นายศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหนองหล่ม พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมพัฒนาป่าสุสานตำบลหนองหล่ม หมู่ที่ 8

  พัฒนาป่าสุสานตำบลหนองหล่ม

  วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่ม ภายใต้การอำนวยการของ นายศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหนองหล่ม พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมพัฒนาป่าสุสานตำบลหนองหล่ม หมู่ที่ 8

  Continue Reading...

 • วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลหนองหล่มประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม ครั้งแรก โดยนายจรูญ สร้อยจิต นายอำเภอดอกคำใต้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน พร้อมด้วยนางพรลภัส โชติษฐยางกูร ท้องถิ่นอำเภอดอกคำใต้ เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม ครั้งแรก

  ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม ครั้งแรก

  วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลหนองหล่มประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม ครั้งแรก โดยนายจรูญ สร้อยจิต นายอำเภอดอกคำใต้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน พร้อมด้วยนางพรลภัส โชติษฐยางกูร ท้องถิ่นอำเภอดอกคำใต้ เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม ครั้งแรก

  Continue Reading...

 • ขั้นตอนการให้บริการของศูนย์ยุติธรรมชุมชน และข้อมูลการให้ความช่วยเหลือประชาชนในชุมชน ตามภารกิจ 5 ด้าน ของศูนย์ ศยช.

  ขั้นตอนการให้บริการของศูนย์ยุติธรรมชุมชน

  ขั้นตอนการให้บริการของศูนย์ยุติธรรมชุมชน และข้อมูลการให้ความช่วยเหลือประชาชนในชุมชน ตามภารกิจ 5 ด้าน ของศูนย์ ศยช.

  Continue Reading...

 • ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.จิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และพนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ 8 บ้านหนองหล่ม เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยดำเนินการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้เติมน้ำบาดาลและให้เกิดความชุ่มชื้นกับป่าไม้ต้นน้ำลำธาร ร่วมกับประชาชนจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และพนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม

  จิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่วมก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ 8

  ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.จิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และพนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ 8 บ้านหนองหล่ม เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยดำเนินการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้เติมน้ำบาดาลและให้เกิดความชุ่มชื้นกับป่าไม้ต้นน้ำลำธาร ร่วมกับประชาชนจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และพนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม

  Continue Reading...

 • วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลหนองหล่มภายใต้การอำนวยการของว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ได้ร่วมกันดำเนินการก่อสร้างฝายกั้นน้ำห้วยม่วงหมู่ที่ 4 บ้านท่านคร เพื่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำต้นน้ำลำธารและเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งอาหารให้กับนกยูงในพื้นที่ตำบลหนองหล่ม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน

  จิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่วมก่อสร้างฝายกั้นน้ำห้วยม่วง หมู่ที่ 4 บ้านท่านคร

  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลหนองหล่มภายใต้การอำนวยการของว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ได้ร่วมกันดำเนินการก่อสร้างฝายกั้นน้ำห้วยม่วงหมู่ที่ 4 บ้านท่านคร เพื่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำต้นน้ำลำธารและเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งอาหารให้กับนกยูงในพื้นที่ตำบลหนองหล่ม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน

  Continue Reading...

 • วันที่ 21ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองหล่ม เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 นำโดยประธานในพิธี นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ ในเวลาช่วงเช้า เวลา 07.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่ม ณ หอประชุมอำเภอดอกคำใต้

  วันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

  วันที่ 21ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองหล่ม เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 นำโดยประธานในพิธี นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ ในเวลาช่วงเช้า เวลา 07.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่ม ณ หอประชุมอำเภอดอกคำใต้

  Continue Reading...

 • วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองหล่ม เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นำโดยประธานในพิธี นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ ในเวลาช่วงเช้า เวลา 08.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลาถวายบังคม ณ หอประชุมโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ในเวลาช่วงเย็น เวลา 16.30 น. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

  พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

  วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองหล่ม เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นำโดยประธานในพิธี นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ ในเวลาช่วงเช้า เวลา 08.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลาถวายบังคม ณ หอประชุมโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ในเวลาช่วงเย็น เวลา 16.30 น. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

  Continue Reading...

 • วันที่ 21 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมประเพณีสลากภัต วัดไชยมงคล หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหล่ม

  กิจกรรมสลากภัตวัดไชยมงคล

  วันที่ 21 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมประเพณีสลากภัต วัดไชยมงคล หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหล่ม

  Continue Reading...