About Author: nonglom

Posts by nonglom

 • เทศบาลตำบลหนองหล่มจัดทำโครงการปรับปรุงถนนการเกษตรภายในตำบลหนองหล่ม โดยรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

  ปรับปรุงถนนการเกษตรภายในตำบลหนองหล่ม

  เทศบาลตำบลหนองหล่มจัดทำโครงการปรับปรุงถนนการเกษตรภายในตำบลหนองหล่ม โดยรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

  Continue Reading...

 • วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่ม ภายใต้การอำนวยการของ นายศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหนองหล่ม พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมพัฒนาป่าสุสานตำบลหนองหล่ม หมู่ที่ 8

  พัฒนาป่าสุสานตำบลหนองหล่ม

  วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่ม ภายใต้การอำนวยการของ นายศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหนองหล่ม พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมพัฒนาป่าสุสานตำบลหนองหล่ม หมู่ที่ 8

  Continue Reading...

 • วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลหนองหล่มประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม ครั้งแรก โดยนายจรูญ สร้อยจิต นายอำเภอดอกคำใต้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน พร้อมด้วยนางพรลภัส โชติษฐยางกูร ท้องถิ่นอำเภอดอกคำใต้ เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม ครั้งแรก

  ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม ครั้งแรก

  วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลหนองหล่มประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม ครั้งแรก โดยนายจรูญ สร้อยจิต นายอำเภอดอกคำใต้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน พร้อมด้วยนางพรลภัส โชติษฐยางกูร ท้องถิ่นอำเภอดอกคำใต้ เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม ครั้งแรก

  Continue Reading...

 • ขั้นตอนการให้บริการของศูนย์ยุติธรรมชุมชน และข้อมูลการให้ความช่วยเหลือประชาชนในชุมชน ตามภารกิจ 5 ด้าน ของศูนย์ ศยช.

  ขั้นตอนการให้บริการของศูนย์ยุติธรรมชุมชน

  ขั้นตอนการให้บริการของศูนย์ยุติธรรมชุมชน และข้อมูลการให้ความช่วยเหลือประชาชนในชุมชน ตามภารกิจ 5 ด้าน ของศูนย์ ศยช.

  Continue Reading...

 • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เรือง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทสบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม รายละอียด : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหล่ม …..Download

  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหล่ม

  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เรือง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทสบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม รายละอียด : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหล่ม …..Download

  Continue Reading...

 • ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เรือง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม และนายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่มที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง รายละอียด : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหล่ม …..Download

  ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหล่ม

  ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เรือง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม และนายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่มที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง รายละอียด : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหล่ม …..Download

  Continue Reading...

 • ประชาสัมพันธ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม เข้าร่วมกลุ่ม ไลน์ “กลุ่มค่าใช้จ่ายผู้สมัคร กลุ่ม 2″ รายละอียด : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหล่ม …..Download

  ประชาสัมพันธ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ เข้าร่วมกลุ่ม ไลน์ “กลุ่มค่าใช้จ่ายผู้สมัคร กลุ่ม 2″

  ประชาสัมพันธ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม เข้าร่วมกลุ่ม ไลน์ “กลุ่มค่าใช้จ่ายผู้สมัคร กลุ่ม 2″ รายละอียด : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหล่ม …..Download

  Continue Reading...

 • ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหล่ม เรื่อง ใกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหล่มและนายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม รายละอียด : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหล่ม …..Download

  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหล่ม

  ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหล่ม เรื่อง ใกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหล่มและนายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม รายละอียด : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหล่ม …..Download

  Continue Reading...

 • ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหล่ม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม และ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม รายละอียด : ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหล่ม …..Download

  ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหล่ม

  ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหล่ม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม และ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม รายละอียด : ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหล่ม …..Download

  Continue Reading...

 • ประชาสัมพันธ์แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเทศบาลตำบลหนองหล่ม รายละอียด : แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง …..Download

  ประชาสัมพันธ์แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเทศบาลตำบลหนองหล่ม

  ประชาสัมพันธ์แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเทศบาลตำบลหนองหล่ม รายละอียด : แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง …..Download

  Continue Reading...