About Author: nonglom

Posts by nonglom

 • วัยใสหัวใจพุทธ อุ้ยจูงหลานเข้าวัด วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม สภาวัฒนธรรมตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยคณะครู เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่พริก โรงเรียนบ้านหนองหล่ม พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมวัยใสหัวใจพุทธ อุ้ยจูงหลานเข้าวัด

  วัยใสหัวใจพุทธ อุ้ยจูงหลานเข้าวัด

  วัยใสหัวใจพุทธ อุ้ยจูงหลานเข้าวัด วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม สภาวัฒนธรรมตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยคณะครู เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่พริก โรงเรียนบ้านหนองหล่ม พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมวัยใสหัวใจพุทธ อุ้ยจูงหลานเข้าวัด

  Continue Reading...

 • กาดหมั้วเกษตรสีเขียวและของดีหนองหล่ม (Green Market) วันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานเปิดงานเกษตรสีเขียว โดยนางอุษณีย์ ไชยสกุล ประธานท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลหนองหล่ม เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรสีเขียวในครั้งนี้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพะเยา นำโดย ผอ.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ ปลัดเทศบาลตำบลหนองหล่ม ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองหล่ม พร้อมประชาชนตำบลหนองหล่ม ให้การต้อนรับ

  กาดหมั้วเกษตรสีเขียวและของดีหนองหล่ม (Green Market)

  กาดหมั้วเกษตรสีเขียวและของดีหนองหล่ม (Green Market) วันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานเปิดงานเกษตรสีเขียว โดยนางอุษณีย์ ไชยสกุล ประธานท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลหนองหล่ม เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรสีเขียวในครั้งนี้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพะเยา นำโดย ผอ.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ ปลัดเทศบาลตำบลหนองหล่ม ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองหล่ม พร้อมประชาชนตำบลหนองหล่ม ให้การต้อนรับ

  Continue Reading...

 • เเทศบาลตำบลหนองหล่มร่วมกิจกรรมประเพณีสลกภัต วัดใหม่ไชยมงคล วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม แห่กัณฑ์สลากภัต เข้าร่วมประเพณีสลากภัตวัดไชยมงคล หมู่ที่ 7

  ประเพณีสลากภัต วัดไชยมงคล

  เเทศบาลตำบลหนองหล่มร่วมกิจกรรมประเพณีสลกภัต วัดใหม่ไชยมงคล วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม แห่กัณฑ์สลากภัต เข้าร่วมประเพณีสลากภัตวัดไชยมงคล หมู่ที่ 7

  Continue Reading...

 • เทศบาลตำบลหนองหล่มร่วมกิจกรรมประเพณีสลากภัต วัดศรีล้อม วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น.เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม แห่กัณฑ์สลากภัต เข้าร่วมประเพณีสลากภัตวัดศรีล้อม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหล่ม

  ประเพณีสลากภัต วัดศรีล้อม

  เทศบาลตำบลหนองหล่มร่วมกิจกรรมประเพณีสลากภัต วัดศรีล้อม วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น.เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม แห่กัณฑ์สลากภัต เข้าร่วมประเพณีสลากภัตวัดศรีล้อม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหล่ม

  Continue Reading...

 • “จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาวัดไชยมงคล **************************** วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่มร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day วัดไชยมงคลตามโครงการ วัดประชารัฐสร้างสุข:พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ณ วัดไชยมงคล หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหล่ม โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยประชาชน”จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”...

  Big Cleaning Day วัดไชยมงคล หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหล่ม

  “จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาวัดไชยมงคล **************************** วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่มร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day วัดไชยมงคลตามโครงการ วัดประชารัฐสร้างสุข:พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ณ วัดไชยมงคล หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหล่ม โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยประชาชน”จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”...

  Continue Reading...

 • วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.ว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาลตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ส่วนราชการในพื้นที่ตำบลหนองหล่ม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนา ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ 8

  จิตอาสา สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ

  วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.ว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาลตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ส่วนราชการในพื้นที่ตำบลหนองหล่ม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนา ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ 8

  Continue Reading...

 • วันที่ 1 สิงหาคม 2562 สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ดำเนินโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนบ้านใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ โดยนายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้กล่าวต้อนรับ และเกษตรจังหวัดพะเยาเป็นผู้กล่าวรายงานในการจัดกิจกรรมด้านคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในครั้งนี้

  โครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

  วันที่ 1 สิงหาคม 2562 สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ดำเนินโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนบ้านใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ โดยนายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้กล่าวต้อนรับ และเกษตรจังหวัดพะเยาเป็นผู้กล่าวรายงานในการจัดกิจกรรมด้านคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในครั้งนี้

  Continue Reading...

 • วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น.นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สวนสาธารณะดงหอหนองหล่ม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมกันพัฒนาสวนสาธารณะดงหอหนองหล่ม โดยมีกิจกรรมปลูกกล้วยไม้,ปลูกต้นไม้,ปลูกหญ้าแฝก,พัฒนาและทำความสะอาดสวนสาธารณะดงหอหนองหลม,จัดทำสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา(ค่ายกล Spiderman)

  พิธีเปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น.นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สวนสาธารณะดงหอหนองหล่ม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมกันพัฒนาสวนสาธารณะดงหอหนองหล่ม โดยมีกิจกรรมปลูกกล้วยไม้,ปลูกต้นไม้,ปลูกหญ้าแฝก,พัฒนาและทำความสะอาดสวนสาธารณะดงหอหนองหลม,จัดทำสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา(ค่ายกล Spiderman)

  Continue Reading...

 • วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา10.00 น.นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประชาชน ณ บริเวณแหล่งน้ำ ดงหอ สวนสาธารณะดงหอหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดพะเยา ประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จิตอาสาพระราชทานและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งน้ำคูคลองถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 และเพื่อให้สมาชิกจิตอาสาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประชาชน

  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง ดงหอหนองหล่ม

  วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา10.00 น.นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประชาชน ณ บริเวณแหล่งน้ำ ดงหอ สวนสาธารณะดงหอหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดพะเยา ประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จิตอาสาพระราชทานและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งน้ำคูคลองถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 และเพื่อให้สมาชิกจิตอาสาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประชาชน

  Continue Reading...

 • วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองหล่มนำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สภาวัฒนธรรมตำบลหนองหล่ม คณะครูและเด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลหนองหล่ม ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม ถึง วัดบ้านใหม่ไชยมงคล และถวายเทียนเข้าพรรษาวัดไชยมงคล วันศรีล้อม วัดแม่พริก วัดคูหาศรีคีรีช้ย โดยได้รับเกียรติจากนายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ และปลัดอาวุโส พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ณ...

  กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

  วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองหล่มนำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สภาวัฒนธรรมตำบลหนองหล่ม คณะครูและเด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลหนองหล่ม ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม ถึง วัดบ้านใหม่ไชยมงคล และถวายเทียนเข้าพรรษาวัดไชยมงคล วันศรีล้อม วัดแม่พริก วัดคูหาศรีคีรีช้ย โดยได้รับเกียรติจากนายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ และปลัดอาวุโส พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ณ...

  Continue Reading...